Föreningen

Vad är en bostadsrätt?

I dagligt tal sägs att du köper en bostadsrättslägenhet, men det är inte riktigt sant. Det du köper är en andel i en bostadsrättsförening, motsvarande lägenhetens andelstal. Köpet blir giltigt först när föreningen antagit dig som medlem. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt kan bara ske till den som antagits som medlem i bostadsrättsföreningen. När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätt till bostaden på obegränsad tid mot en årsavgift, som fastställs av styrelsen.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta lägenheter till medlemmar. Bestämmelserna avseende bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Medlemmars rättigheter och skyldigheter regleras i föreningens stadgar och av styrelsen beslutade trivselregler.

I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som bestämmer i demokratisk ordning med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen leder verksamheten i föreningen och ansvarar för dess förvaltning. Det dagliga arbetet i föreningen bedrivs i sin tur dels av styrelsen och dels av en förvaltare utsedd av styrelsen.