föreningsstämma

ordinarie föreningsstämma

Det högsta beslutande organet i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma senast sista juni varje år. Dagordning för sådan stämma framgår av föreningsstadgarna § 20. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor – en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisorer och valberedning.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker mellan två till fyra veckor innan föreningsstämman.

Som medlem kan du lämna motioner till föreningsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på. Motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen senast 1 Februari.

extra föreningsstämma

Styrelsen kan utlysa extra föreningsstämma för att fatta beslut i frågor som kräver mer än ett stämmobeslut. Även medlemmarna kan utlysa en extra föreningsstämma om minst en tiondel av medlemmarna önskar detta.

Kallelse till extra föreningsstämma sker mellan fyra och två veckor innan föreningsstämman.

protokoll

Nedan finner du protokollen från de senaste föreningsstämmorna i Brf Blekinge:

motioner

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det är här vi fattar de absolut största och viktigaste besluten för föreningen. Alla medlemmar är välkomna att lämna in förslag till föreningsstämman. På föreningsspråk kallas förslag från medlemmar för motioner. Motionen måste lämnas in senast 1 Februari för att stämman ska ta upp och behandla förslaget. Denna tid kallas motionsstopp och anges i kallelsen till stämman.

Fundera först och främst över vad det är du vill stämman ska besluta. När du kommit på det är det dags att skriva själva motionen. Det första som ska finnas med är en rubrik som berättar vad motionen handlar om.

Direkt under rubriken skriver du vem/vilka som skrivit motionen och ert/era lägenhetsnummer.

Nu är det dags att börja sälja in förslaget. Börja gärna med att skriva en liten bakgrund till varför det behöver förändras.

Förklara vad ert förslag går ut på och varför det förslaget är det bästa. Fundera gärna på vilka motargument som kan komma och bemöt dem redan i texten. Det visar att förslaget är genomtänkt och förenklar när övriga medlemmar ska ta ställning.

Nu är det dags för ”Att-satserna”, det är bara detta som föreningsstämman beslutar om och som styrelsen kommer att följa under följande verksamhetsår. Att-satserna är en lista över beslut, ett beslutsförslag per rad, som alla börjar med ”att”.

Exempel på motion:

Kanelbullar åt folket!

Motionär: Pelle Svanslös (999)

Att äta kanelbullar är bra eftersom de innehåller socker och gör alla glada. Jag är medveten om att det är dyrt att köpa butiksbakat. Men då kan en ju fixa hembakat istället! Det är både godare och billigare. Dessutom är det roligt att baka!

Jag yrkar:
Att det varje måndags kväll när kontoret är öppet ska serveras obegränsat med kanelbullar.
Att styrelsen får i uppgift att baka dessa bullar.